Audyt zewnętrzny w zakresie planowania przestrzennego w mieście Bielsko-Biała od 01.01.2010 do 31.05.2011.

lokalizacja: Bielsko-Biała

Projekt: 2011

autor: dr hab. inż. arch. Barbara Stankiewicz

inwestor: publiczny

zespół projektowy:
Elżbieta Błeszyńska
Rafał Dębowski

Idea projektu

Podstawę prawną sporządzenia audytu zewnętrznego w zakresie planowania przestrzennego obszaru gminy określa Art. 32. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717), który stanowi: „W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego”.

Celem audytu jest wyrażenie opinii na temat sytuacji planistycznej gminy w oparciu o przeprowadzone analizy oraz weryfikacja, czy cel wyznaczony przez opracowania strategiczne i planistyczne został osiągnięty. Audyt stwierdza, czy zakres i przedmiot audytu - zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - także w przyszłości będzie realizował uogólnione cele: planowania przestrzennego, wydajności i skuteczności, rozwiązywania konfliktów przestrzennych, tworzenia warunków ładu przestrzennego, tworzenia warunków rozwoju zrównoważonego. Dokument spełnia wymagania prawne, zobowiązujące Prezydenta/Burmistrza/Wójta do przedstawienia sytuacji planistycznej co najmniej raz w czasie trwania kadencji Rady Miejskiej.

Analiza daje możliwość retrospektywnego spojrzenia na zmiany w przestrzeni miejskiej, jakie zaszły w określonym okresie, poznanie tendencji rozwojowych oraz oceny uchwalonych dokumentów planistycznych ze względu na przydatność w realizacji celu, jakim jest kształtowanie ładu przestrzennego. Audyt w takim ujęciu jest oceną procesu planowania. Może więc być traktowany jako jeden z ważnych dokumentów planistycznych z zakresu monitoringu zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym.